เว็บตรง สถาบันที่ยั่งยืนควรเป็นสถาบันที่เท่าเทียมกัน

เว็บตรง สถาบันที่ยั่งยืนควรเป็นสถาบันที่เท่าเทียมกัน

ในขณะที่โลกกำลังแข่งกับเวลาเพื่อป้องกัน เว็บตรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แก้ไขไม่ได้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจจึงมีความจำเป็นสถาบันการศึกษาในฐานะผู้ดูแลและคลังความรู้มีหน้าที่ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อข้อค้นพบของการวิจัยสภาพภูมิอากาศโดยกำหนดมาตรการเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน แต่ยังจัดให้มีการสอนที่มีคุณภาพแก่นักศึกษาที่จะโน้มน้าวสังคมต่อไปด้วยความเป็นสากลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว

จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนา

เพื่อหลีกเลี่ยงการปลุกผีของลัทธิล่าอาณานิคม ความร่วมมือดังกล่าวต้องได้รับการติดต่อจากความเข้าใจที่ว่าถึงแม้จะรู้สึกถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก แต่ส่วนต่างๆ ของโลกมีมุมมองและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันในการพัฒนาในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน

เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลที่สถาบันการศึกษามีต่อสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไม่สามารถทำได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของป้อมปราการแห่งการเรียนรู้ทั้งหมด แต่แนวความคิดและแนวทางเพื่อความยั่งยืนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์

ดังนั้นการทำงานร่วมกันของสถาบันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งเสริมโครงการที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ในขณะที่พยายามส่งเสริมความยั่งยืนในต่างประเทศ สถาบันการศึกษาต้องมีความเท่าเทียมกันในทุกด้านของกิจกรรม

การขาดความเท่าเทียมกันในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นแสดงให้เห็นได้จากหลักสูตรที่จำกัดว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นทาสและอาณานิคม การลงทะเบียนของชนกลุ่มน้อยในสถาบัน Ivy League ต่ำ การไม่มีตำแหน่งผู้บริหารและขนาดการจ่ายเงินที่ไม่สมส่วนสำหรับผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย สัญชาติ

ความจำเป็นในการดำเนินการ

กิจกรรมของมนุษย์ทำให้โลกตกต่ำลงสู่ความหายนะทางสิ่งแวดล้อม

 การแสวงประโยชน์จากมานุษยวิทยาและการใช้ทรัพยากรของโลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุกคามการอยู่รอดของทุกสายพันธุ์

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2565เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่รัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการใช้ทรัพยากรของโลกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

ความถี่ของไฟป่า ความแห้งแล้ง พายุเฮอริเคน การละลายของอาร์กติก และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเครื่องยืนยันถึงความเร่งด่วนของวิกฤตการณ์ สิ่งนี้สะท้อนถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้นในข้อตกลงปารีสปี 2015และการประชุมครั้ง ต่อ ไป การเปลี่ยนแปลงในรุ่นต่อๆ ไปทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาของเรา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17

ประการ(SDGs) แสดงถึงความเข้าใจร่วมกันว่าการอนุรักษ์โลกต้องใช้ความพยายามร่วมกันและความปรองดองในระดับโลก

เป้าหมายซึ่งครอบคลุมด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายมีแบบอย่างที่ใช้การได้ของวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ควรดำเนินการเพื่อยึดมั่นในความมั่งคั่งทั่วโลกสำหรับทุกคนโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนอุดมคติของความยั่งยืน มักให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของ SDG มากกว่าด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนสำหรับคนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำหรือเป็นศูนย์ ลดการใช้พลาสติก และส่งเสริมการรับประทานอาหารจากพืช

ความยั่งยืนไม่สามารถบรรลุได้อย่างแท้จริงหากปราศจาก SDGs ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าความพยายามที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในที่ซึ่งยังมีความยากจนอยู่ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยจะยังคงใช้วิธีการที่ไม่ยั่งยืนเพื่อสนองความต้องการด้านพลังงานของตนต่อไป เช่น การตัดโค่นต้นไม้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงไม้ หรือการล่าสัตว์ตามอำเภอใจ (รวมทั้งสัตว์ใกล้สูญพันธุ์) เพื่อเป็นอาหาร เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง